Lietošanas noteikumi

VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI (I SADAĻA)

 1. Vispārējos noteikumos lietotie termini:

Komersants Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jakubini”, reģistrācijas numurs 40103235712, juridiskā adrese: Vecā Biķernieku iela 27 – 3, Rīga, LV-1063, Latvija;

Klients

 • fiziskā persona, kas pasūta preces vai pakalpojumu pie Komersanta, ir sasniegusi 18 gadus vecumu, un kurai ir neierobežota tiesībspēja, lai varētu stāties līgumattiecībās ar Komersantu;
 • juridiskā persona, kas pasūta preces vai pakalpojumu pie Komersanta.

Vietne Komersanta tīmekļa lapa www.e-jakubini.lv, kurā tas norāda Klientam pieejamo preču un pakalpojumu klāstu, un kuru Klients var izmantot preču un pakalpojumu pasūtījumu veikšanai.

Līgums pušu vienošanās par preču piegādi vai pakalpojuma sniegšanu, kas noslēgts neklātienes apstākļos, izmantojot sekojošus distances saziņas līdzekļus: Vietne, tālrunis +371 67186434, elektroniskā pasta adrese jakubini@inbox.lv.
Ar Patērētāju (Latvijas Republikas likuma „Patērētāju tiesību aizsardzības likums” izpratnē) noslēgts Līgums ir uzskatāms par Distances līgumu un uz to ir attiecināmas to regulējošās tiesību normas, tai skaitā, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 97/7/EEK par patērētāju aizsardzību saistībā ar distances līgumiem, Latvijas Republikas likumam „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu”.

Preču piegādes līgumu veido Vispārējie noteikumi (I Sadaļa).

Pakalpojumu līgumu veido Vispārējie noteikumi (I Sadaļa) un Noteikumi, kas attiecināmi uz pakalpojumu līgumiem (II Sadaļa).

Vispārējie noteikumi (I Sadaļa) – Līguma daļa, kas attiecināma uz visiem Komersanta piedāvātajiem preču piegādes vai pakalpojumu līgumiem. Vispārējos noteikumos ietvertie pienākumi ir obligāti, šo noteikumu pārkāpšana var veidot pamatu Līguma izbeigšanai.

 1. Veicot pasūtījumu, Klients apliecina, ka ir izlasījis, sapratis un piekrīt Vispārējiem noteikumiem. Klientam aizliegts veikt preču vai pakalpojumu pasūtījumu Vietnē, ja tas nav izlasījis, sapratis un piekritis Lietošanas noteikumiem.
 2. Komersants saglabā sev tiesības vienpusēji grozīt, labot vai papildināt Vispārējos noteikumus. Līgumam piemērojami tie Vispārējie noteikumi, kas ir spēkā pasūtījuma iesniegšanas brīdī un ir publicēti Vietnē, tādēļ Klientam ar Vispārējiem noteikumiem jāiepazīstas katrā pasūtījuma veikšanas reizē. Ja Klients veic pasūtījumu, uzskatāms, ka Klients ir iepazinies ar spēkā esošajiem Vispārējiem noteikumiem un tiem piekrīt.
 3. Komersants neuzņemas nekādus riskus vai atbildību un ir no tās pilnīgi atbrīvots, ja Klients ir daļēji iepazinies vai vispār nav iepazinies ar Vispārējiem noteikumiem, kaut arī viņam šāda iespēja ir nodrošināta.
 4. Veicot pasūtījumu, Klients apņemas neveikt nekādas darbības, kas vērstas pret Vietnes drošību.
 5. Veicot pasūtījumu, Klients piekrīt, ka Komersants var uzticēt Līguma izpildi trešajām personām, vienlaikus pilnībā saglabājot atbildību par Līguma izpildi.
 6. Klients, veicot pasūtījumu, norāda sekojošus datus:
  7.1 Fiziska persona – vārds, uzvārds, adrese, elektroniskā pasta adrese, adrese, kurā tiks piegādātas preces vai sniegts pakalpojums, tālruņa numurs un citi preču piegādei vai pakalpojumu sniegšanai svarīgi dati.
  7.2 Juridiskā persona – juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, elektroniskā pasta adrese, adrese, kurā tiks piegādātas preces vai sniegts pakalpojums, tālruņa numuru un citi preču piegādei svarīgi dati, Līguma parakstīšanai pilnvaroto pārstāvi, viņa ieņemamo amatu
  8 Klients ir pilnībā atbildīgs par 7. punktā sniegto datu atbilstību un precizitāti. Ja Līguma izpildes laikā Klienta dati mainās, tam ir pienākums nekavējoties par to informēt Komersantu. Komersants nav atbildīgs par tiem zaudējumiem, kas Klientam varētu rasties, Klienta neprecīzi, neatbilstoši, nepilnīgi vai novēloti norādīto datu dēļ.
  9 Privātums:
  9.1 Klienta sniegtie dati tiks apstrādāti, ievērojot Latvijas Republikas Fizisko personu datu apstrādes likumā noteiktās prasības, citus Latvijas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē šo datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Klienta datus, Komersants izmantos līdzekļus, kas nodrošinās datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, maiņas, atklāšanas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes, atbilstoši Vietnes sadaļā PRIVĀTUMA POLITIKA norādītajam.
  9.2 Ja Klients veic pasūtījumu, tiek uzskatīts, ka viņš piekrīt viņa datu apstrādei un apstiprina, ka visa sniegtā informācija un personas dati ir pareizi un patiesi. Piekrītot Vispārējiem noteikumiem, Klients dod tiesības Komersantam kā personas datu pārzinim Vispārējos noteikumos minēto mērķu nolūkos atlasīt, uzkrāt, sistematizēt, izmantot un jebkādā citā veidā apstrādāt visus un jebkurus personas datus, kurus Klients tieši vai netieši sniedz, apmeklējot Vietni un izmantojot tā pakalpojumus.
  9.3 Klienta dati tiks izmantoti, lai identificētu Klientu, veicot preču piegādi vai pakalpojuma sniegšanu, izrakstot grāmatvedības dokumentus, atmaksājot pārmaksātu summu, administrējot parādsaistības, pildot citas no Vispārējiem noteikumiem un Līguma izrietošās saistības.
  9.4 Klienta sniegtos personas datus izmantos tikai Komersants. Komersants neatklās Klienta datus trešajām personām, izņemot Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktos gadījumus.
  9.5 Klienta dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to prasa noteiktie datu apstrādes mērķi. Dati, kas nepieciešami parādsaistību kārtošanai, tiks glabāti līdz parāda piedzīšanai, bet ne ilgāk kā desmit gadus. Kad personas dati vairs nebūs vajadzīgi apstrādei vai beigsies noteiktais glabāšanas laiks, tie tiks iznīcināti atbilstoši drošības prasībām.
 7. Informācija par preces vai pakalpojuma galvenajām īpašībām:

10.1. Publicējot Klientam pieejamo preču klāstu Vietnē, Komersants balstās uz preces ražotāja sniegto informāciju par tās kvalitāti, galvenajām īpašībām un ārējo izskatu; tā var mainīties atkarībā no ražotāja veiktajām preces izmaiņām; par to pareizību atbild ražotājs.
10.2. Publicējot Klientam pieejamo pakalpojumu klāstu, Komersants balstās uz pakalpojuma izpildei nepieciešamo preces ražotāja sniegto informāciju par tās kvalitāti, tās galvenajām īpašībām un ārējo izskatu; tā var mainīties atkarībā no preces ražotāja noteiktām izmaiņām. Pakalpojuma izpildes kvalitāte Klientam tiek nodrošināta Līguma noteikumu ietvaros.
10.3. Preču un pakalpojumu klāsts regulāri tiek mainīts un atjaunots. Informāciju par preces pieejamību un tās galvenajām īpašībām, ja tās atšķiras no Vietnē norādītā, Komersants sniedz Klientam pēc pasūtījuma veikšanas, pirms pasūtījuma apstiprināšanas. Preču attēliem Vietnē ir ilustratīva vērtība.

 1. Preču un pakalpojumu cena, tās apmaksa:

11.1. Preču cenas Vietnē ir norādītas eiro, bez piegādes un uzstādīšanas izmaksām, bez Pievienotās vērtības nodokļa. Maksa par preču piegādi un uzstādīšanu tiek aprēķināta individuāli katram pasūtījumam, atkarībā no iegādāto preču daudzuma un piegādes vietas adreses.
11.2. Pakalpojumu cenas Vietnē ir norādītas eiro. Kopējā pakalpojumu maksa ir atkarīga no Līguma termiņa, pakalpojuma sniegšanas vietas, apkalpošanas regularitātes, pamatojoties uz Vietnē norādītajiem cenas aprēķina kritērijiem. Vietnē norādītajā pakalpojumu cenā nav iekļauts Pievienotās vērtības nodoklis.
11.3. Ja pasūtījuma veikšanas laikā preces vai pakalpojuma cena ir mainījusies, Komersants par to nekavējoties informē Klientu un noskaidro Klienta vēlmes turpināt pasūtījuma veikšanu. Klientam ir tiesības atteikties no pasūtījuma, ja preces vai pakalpojuma cenu pasūtījuma veikšanas laikā ir pieaugusi.
11.4. Pēc pasūtījuma saņemšanas un tā apstiprināšanas Komersants nosūta Klientam uz elektroniskā pasta adresi elektroniski sagatavotu rēķinu. Elektroniski sagatavots rēķins ir derīgs bez paraksta. Preču piegāde un pakalpojuma sniegšana tiek veikta pēc rēķina apmaksas pilnā apmērā, ja Līgumā nav noteikta cita kārtība.

12 Pasūtījuma veikšana un piegādes kārtība:

12.1 Klientam pirms pasūtījuma veikšanas ir tiesības sazināties ar Komersantu, izmantojot Vietnē norādīto kontaktu formu, un pieprasīt cenu piedāvājumu izvēlēto preču vai pakalpojuma piegādei uz konkrēto Klienta adresi, kā arī uzzināt iespējamo piegādes dienu.
12.2 Pēc pasūtījuma noformēšanas Klients saņem informāciju par kopējo pasūtījuma summu, kurā ir norādīta preču piegādes vai pakalpojuma sniegšanas cena, maksa par piegādi un uzstādīšanu, nodokļu apmērs, kā arī saņem informāciju par iespējamajiem piegādes termiņiem.
12.3 Preču piegādes termiņi tiek noteikti atkarībā no iegādāto Preču daudzuma. Ja prece atrodas Komersanta noliktavā, tā tiek piegādāta uz Klienta norādīto piegādes adresi septiņu darba dienu laikā.
12.4 Ja Komersanta noliktavā pasūtījuma veikšanas brīdī nav attiecīgās preces, Komersanta pārstāvis sazinās ar Klientu un vienojas par citiem piegādes termiņiem, preces aizvietošanu vai pasūtījuma atcelšanu.
12.5 Preču un nomas objektu piegādi un apkalpošanu veic Komersanta specializētais transports un personāls.
12.6 Pēc pasūtījuma piegādes dienas saskaņošanas Klients apņemas sagatavot vietu Preces vai nomas objekta uzstādīšanai ne tālāk par 5 metriem no Komersanta transporta piekļuves punkta, ievērojot nosacījumu, ka pārvietojamās biotualetes, dušas, izlietnes un pisuāri netiek celtas pāri žogiem vai citiem šķēršļiem.
12.7 Pasūtījuma piegādes brīdī Klienta pilnvarotam pārstāvim ir jāatrodas pasūtījumā norādītajā Preces piegādes vietā. Pārstāvim ir pienākums pārbaudīt piegādātās preces atbilstību pasūtījumam un to pieņemt, parakstot pavadzīmi

13 Patērētāja atteikuma tiesības (Latvijas Republikas likuma “Patērētāju tiesību aizsardzības likums” 12. panta izpratnē):

13.1 Klientam ir tiesības četrpadsmit kalendāro dienu laikā izmantot savas atteikuma tiesības Latvijas Republikas likuma “Patērētāju tiesību aizsardzības likums” noteiktajos gadījumos un kārtībā.
13.2 Atteikuma tiesības Klients izmanto nosūtot Komersantam paziņojumu „PAZIŅOJUMS PAR ATTEIKUMU” uz elektroniskā pasta adresi jakubini@inbox.lv, vai izmantojot Vietnē norādīto kontaktu formu. Brīvas formas paziņojumā Klients norāda 7.punktā minētos datus, preces nosaukums, cenu, kā arī Klienta bankas norēķinu kontu, uz kuru viņš vēlas saņemt atpakaļ naudu, kā arī informācijai – atteikuma tiesību izmantošanas iemeslus.
13.3 Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Klients pats nogādā preci uz Komersanta noliktavu vai par atsevišķu samaksu pasūta Komersanta transportu.
13.4 Precei, attiecībā uz kuru tiek izmantotas atteikuma tiesības, ir jābūt jaunai, bez skrāpējumiem, bojājumiem un lietošanas pazīmēm.
13.5 Atteikuma tiesības netiek piemērotas pēc individuāla pasūtījuma izgatavotām Precēm, kā arī Precēm, kuras Klients ir lietojis pēc to saņemšanas.
13.6 No brīža, kad Klients ir informējis Komersantu par atteikuma tiesību izmantošanu, Klientam Prece ir jānogādā Komersanta noliktavā četrpadsmit kalendāro dienu laikā.
13.7 Komersants pārskaita uz Klienta norādīto bankas norēķinu kontu Preces pirkuma maksu četrpadsmit dienu laikā no Preces saņemšanas dienas Komersanta noliktavā.
13.8 Komersantam ir tiesības aizturēt Klienta pieprasītās pirkuma maksas atmaksu līdz brīdim, kad Klients ir nogādājis Preci Komersanta noliktavā.
14 Garantijas noteikumi:

14.1 Gadījumā, ja Klients saņem specifikācijai neatbilstošu, jeb bojātu Preci, Komersants apņemas to salabot vai apmainīt to pret līdzvērtīgu, pasūtījumam atbilstošu preci. Ja preces salabošana vai apmaiņa nav iespējama, Komersants atmaksā Klientam samaksāto pirkuma maksu.
14.2 Ja Klients konstatē, ka Prece ir bojāta, tam nekavējoties ir jāpaziņo par to Komersantam pa tālruni +371 67186434, kā arī nosūtot e-pastu uz elektronisko adresi jakubini@inbox.lv, norādot visu nepieciešamo informāciju, t.sk., 7.punktā norādītos Klienta datus, Preces nosaukumu, cenu un detalizētu defektu aprakstu.
14.3 Bojāto preci Klients nogādā uz Komersanta noliktavu Preces defektu apsekošanai.
14.4 Komersants nav atbildīgs par preces bojājumiem, kas radušies preces nepareizas vai neuzmanīgas lietošanas, kā arī ļaunprātīgu bojājumu rezultātā.

15 Informācijas apmaiņa:

15.1 Komersants visus paziņojumus sūta un citādi sazinās ar Klientu, izmantojot Klienta pieteikumā norādīto elektroniskā pasta adresi, adresi vai tālruni.
15.2 Klients visus paziņojumus un jautājumus sūta, izmantojot Vietnē norādīto kontaktu formu, vai nosūtot tos uz elektronisko pasta adresi jakubini@inbox.lv.

16 Komersants nav atbildīgs par saistību izpildes kavēšanos vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus Komersanta saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datora iekārtu un programmatūras kļūdām. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā Komersants centīsies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.

17 Beigu noteikumi:

17.1 Ja Līgums tiek slēgts starp Komersantu un Patērētāju (Latvijas Republikas likuma “Patērētāju tiesību aizsardzības likums” izpratnē), Puses strīdus risina savstarpējās sarunās. Ja neizdodas vienoties, strīdu risina Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā, piemērojot Latvijas Republikā spēkā esošos tiesību aktus.
17.2 Ja Līgums tiek slēgts starp Komersantiem, Puses strīdus risina savstarpējās sarunās. Ja pusēm neizdodas vienoties, jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī līguma, vai kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirts Hanzas Šķīrējtiesā, reģistrācijas Nr.40003740548, Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 33-31, saskaņā ar šīs šķīrējtiesas reglamentu, viena šķīrējtiesneša sastāvā, rakstveida procesā. Procesa valoda – latviešu valoda.

NOTEIKUMI, KAS ATTIECINĀMI UZ PAKALPOJUMU LĪGUMIEM (II SADAĻA)

 1. Komersants saskaņā ar Vietnē izvietoto informāciju, Vispārējiem noteikumiem un šīs sadaļas noteikumiem, sniedz sekojošus preču nomas un apkalpošanas pakalpojumus:

1.1. Preces ilgtermiņa nomu (uz termiņu no 1 mēneša). Veicot šādu pasūtījumu un apmaksājot attiecīgā pakalpojuma rēķinu, Klients apliecina ka ir izlasījis Vispārējos noteikumus un noteikumus, kas attiecināmi uz ilgtermiņa noteikumus, kas atrodas šīs sadaļas 2.punktā „Ilgtermiņa nomas noteikumi”, izprot to saturu un savus pienākumus un piekrīt tos ievērot, kā arī regulāri sekot līdzi izmaiņām tajos.
1.2. Preces īstermiņa nomu (uz termiņu līdz 30 dienām). Veicot šādu pasūtījumu un apmaksājot attiecīgā pakalpojuma rēķinu, Klients apliecina, ka ir izlasījis Vispārējos noteikumus un noteikumus, kas attiecināmi uz īstermiņa nomas pakalpojumu, kas atrodas šīs sadaļas 3.punktā “Īstermiņa nomas noteikumi”, izprot to saturu un savus pienākumus un piekrīt tos ievērot, kā arī regulāri sekot līdzi izmaiņām tajos.
1.3. Preču apkalpošanu. Veicot šādu pasūtījumu un apmaksājot attiecīgu pakalpojuma rēķinu KLIENTS apliecina, ka ir izlasījis Vispārējos noteikumus un noteikumus, kas attiecināmi uz apkalpošanas pakalpojumiem, kas atrodas šīs sadaļas 4.punktā “Preču apkalpošanas noteikumi”, izprot to saturu un savus pienākumus un piekrīt tos ievērot, kā arī regulāri sekot līdzi izmaiņām tajos.

 1. Ilgtermiņa nomas noteikumi.
  2.1. Komersants iznomā Klientam pārvietojamās biotualetes, izlietnes, pisuārus, moduļus un citu inventāru (turpmāk – Nomas objekts), kas ir atrodams Vietnes sadaļā “NOMA”, pamatojoties uz Klienta pasūtījumu Vietnē, kurā norādīts Nomas objekts, tā daudzums, vēlamais nomas termiņš, nomas objektu izvietošanas vieta, to apkalpošanas biežums. Nomas objektu nodošanu Klientam Puses apliecina parakstot nodošanas – pieņemšanas aktu, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
  Ja Klients, veicot pasūtījumu Vietnē, nomas termiņu ir izvēlējies no 1 mēneša, nomas līgums uzskatāms par ilgtermiņa nomas līgumu, un uz to attiecināmi 2.punktā minētie noteikumi un nosacījumi.
  2.2. Komersanta pienākumi:
  2.2.1. piegādāt nomas objektus uz Klienta norādīto nomas objekta uzstādīšanas vietu un aizvest tos pēc nomas termiņa izbeigšanās.
  2.2.2. sniegt Klientam pārvietojamo biotualešu, izlietņu un pisuāru apkalpošanas pakalpojumus pēc Klienta pieteikumā norādītā vēlamā apkalpošanas biežuma, t.sk.,
 • iztukšot rezervuārus.
 • izmazgāt biotualetes kabīni, izlietnes rezervuāru (ja gaisa temperatūra nav zemāka par 0°).
 • papildināt tualetes papīra rezerves.
 • uzpildīt tīrā ūdens rezervuārus.
  2.3. Klienta pienākumi:
  2.3.1. Klientam ir pienākums izmantot nomas objektus tiem paredzētiem mērķiem, veikt nomas objektu, autotransporta un mehānismu likumīgu izmantošanu un saglabāšanu objektā, kā arī atbildēt par darba drošības un darba aizsardzības noteikumu izpildi Līgumā paredzēto pakalpojumu sniegšanas laikā.
  2.3.2. Klientam ir pienākums atgriezt nomas objektus pēc nomas termiņa beigām tādā stāvoklī, lai tas nebūtu sliktāks par normālas nolietošanās līmeni.
  2.3.3. No brīža, kad Klients pieņem nomas objektus, tas uzņemas atbildību par nomas objekta saglabāšanu un risku bojājumu un zaudējumu gadījumā. Zaudējumi tiek atlīdzināti atbilstoši nomas objekta tirgus vērtībai.
  2.3.4. Ja nomas objekta uzstādīšanas vieta atšķiras no pieteikumā minētā, vai, ja Klients Līguma darbības laikā vēlas pārvest nomas objektu uz citu uzstādīšanas vietu, Klients par to informē Komersantu, atsūtot rakstveida pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi jakubini@inbox.lv vismaz piecas darba dienas iepriekš.
  2.3.5. Beidzoties Līguma termiņam, vai, ja Klients vēlas izbeigt nomas termiņu pirms laika, viņš par to informē Komersantu piecas darba dienas iepriekš, atsūtot rakstveida pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi jakubini@inbox.lv un vienojas ar Komersantu par nomas objekta nodošanas un aizvešanas laiku. Nomas objekta nodošanu Puses apliecina parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu, kurā fiksē Nomas objekta faktisko stāvokli un bojājumus, ja tādi ir radušies nomas objekta lietošanas laikā.
  2.3.6. Klients, norādīdams nomas objektu uzstādīšanas vietu, apliecina, ka viņš ir saņēmis visas, šim nolūkam nepieciešamās atļaujas.
  2.3.7. Klientam ir pienākums maksāt Komersantam mēneša nomas maksu par nomas objektu nomu, ikmēneša rēķinā norādītajā apmērā un termiņos.
  2.4. Papildus pasūtījumā norādītajam nomas objekta apkalpošanas biežumam, Klientam ir tiesības, par atsevišķu samaksu, pasūtīt papildus apkalpošanas pakalpojumus. Nomas objekta papildus apkalpošanas maksa tiek precizēta, veicot papildus pasūtījumu.
  2.5. Klients nodrošina piebraukšanas iespēju pie nomas objekta, apkalpošanai paredzētajā laikā un vietā. Ja Komersanta darbinieks konstatē, ka viņam minētajā laikā ir liegta iespēja piebraukt pie nomas objekta no Klienta atkarīgu iemeslu dēļ, Klients pilnībā apmaksā šo vizīti kā paveiktu apkalpošanu.
  2.6. Puses vienojas, ka gadījumā, ja no Klienta trīs darba dienu laikā pēc apkalpošanas veikšanas datuma netiek saņemtas rakstveidā izteiktas sūdzības, tiek uzskatīts, ka apkalpošana ir veikta kvalitatīvi. Sūdzības iesniedzamas uz Komersanta elektroniskā pasta adresi jakubini@inbox.lv.
  2.7. Klients var nodot nomas objektu apakšnomā tikai saņemot Komersanta rakstisku piekrišanu.
  2.8. Norēķinu kārtība:
  2.8.1. Pēc pasūtījuma iesniegšanas Vietnē un pasūtījuma apstiprināšanas, Klients saņem rēķinu par nomas objekta pirmo nomas mēnesi un nepieciešamajiem apkalpošanas pakalpojumiem uz pasūtījumā norādīto elektroniskā pasta adresi. Pasūtījuma izpilde tiek veikta tikai pēc pirmā rēķina apmaksas saņemšanas.
  Par turpmākajiem nomas mēnešiem un šajos mēnešos saņemtajiem papildus pakalpojumiem, Komersants nosūta rēķinu uz Klienta elektroniskā pasta adresi. Rēķins Klientam jāapmaksā, veicot pārskaitījumu uz rēķinā norādīto Komersanta bankas kontu, ne vēlāk kā desmit dienu laikā pēc attiecīgā rēķina izrakstīšanas dienas. Uz rēķina tiek norādīta piezīme: “Šis rēķins ir sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta”. Komersants nav atbildīgs par Klienta elektroniskā pasta traucējumiem. Kavējot samaksas termiņu, Klients maksā Komersantam līgumsodu 0.5% apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu.
  2.8.2. Gadījumā, ja Klients vēlas pārtraukt nomas Līgumu pirms tā termiņa beigām, Klients maksā Komersantam nomas maksu par pilnu mēnesi, kurā ir iesniegts pieteikums 2.4.5. punktā noteiktajā kārtībā.
  2.8.3. Puses vienojas, ka gadījumā, ja Klients pēc rēķina saņemšanas tā elektroniskā pasta adresē trīs darba dienu laikā neizsaka Komersantam pretenziju par rēķinā norādīto informāciju, ir uzskatāms, ka Klients piekrīt rēķinā norādīto pakalpojumu izpildei un Klientam ir pienākums pilnībā apmaksāt šo rēķinu
  2.8.4. Puses vienojas, ka gadījumā, ja līguma darbības laikā inflācija sasniegs 10% (desmit procenti) slieksni, Komersantam ir tiesības veikt nomas un pakalpojumu maksas pārrēķinu
  2.8.5. Ja Pusēm rodas savstarpējas pretenzijas saistībā ar Līguma noteikumu izpildi, Puses paraksta pieņemšanas – nodošanas starpaktu. Starpakts ir uzskatāms par pamatu savstarpējo norēķinu veikšanai tajā daļā, par kuru Pusēm nav domstarpību.
  2.9. Ja Komersants konstatē 2.3.1 un 2.7. punktu pārkāpumu Klienta rīcībā, Komersantam ir tiesības izbeigt nomas Līguma pirms termiņa, aizvest nomas objektu un veikt nomas maksas aprēķinu par pilnu mēnesi, kurā ir konstatēti šie pārkāpumi.
  2.10. Ja Komersants konstatē, ka Klients nav veicis pilnīgu vai daļēju rēķina apmaksu ilgāk par diviem mēnešiem, Komersantam ir tiesības izbeigt nomas Līguma pirms termiņa, aizvest nomas objektu un veikt nomas maksas aprēķinu par pilnu mēnesi.
 1. Īstermiņa nomas noteikumi.
  3.1. Komersants iznomā Klientam pārvietojamās biotualetes, izlietnes, pisuārus, moduļus un citu inventāru (turpmāk – Nomas objekts), kas ir atrodams Vietnes sadaļā “NOMA”, pamatojoties uz Klienta pasūtījumu Vietnē, kurā norādīts Nomas objekts, tā daudzums, vēlamais nomas termiņš, nomas objektu izvietošanas vieta, to apkalpošanas biežums. Nomas objektu nodošanu Klientam Puses apliecina parakstot nodošanas – pieņemšanas aktu, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
  Ja Klients, veicot pasūtījumu Vietnē, nomas termiņu ir izvēlējies līdz 30 dienām, nomas līgums uzskatāms par īstermiņa nomas līgumu.
  3.2. Komersanta pienākumi:
  3.2.1. piegādāt nomas objektus uz Klienta norādīto nomas objekta izvietošanas vietu un aizvest tos pēc nomas termiņa izbeigšanās.
  3.2.2. sniegt Klientam pārvietojamo biotualešu, izlietņu un pisuāru apkalpošanas pakalpojumus pēc Klienta pieteikumā norādītā vēlamā apkalpošanas biežuma, t.sk.,
 • iztukšot rezervuārus.
 • izmazgāt biotualetes kabīni, izlietnes rezervuāru (ja gaisa temperatūra nav zemāka par 0°).
 • papildināt tualetes papīra rezerves.
 • uzpildīt tīrā ūdens rezervuārus.
  3.3. Klienta pienākumi:
  3.3.1. Klientam ir pienākums izmantot nomas objektus tiem paredzētiem mērķiem, veikt nomas objektu, autotransporta un mehānismu likumīgu izmantošanu un saglabāšanu objektā, kā arī atbildēt par darba drošības un darba aizsardzības noteikumu izpildi Līgumā paredzēto pakalpojumu sniegšanas laikā.
  3.3.2. Klientam ir pienākums atgriezt nomas objektus pēc nomas termiņa beigām tādā stāvoklī, lai tas nebūtu sliktāks par normālas nolietošanās līmeni.
  3.3.3. No brīža, kad Klients pieņem nomas objektus, tas uzņemas atbildību par nomas objekta saglabāšanu un risku bojājumu un zaudējumu gadījumā. Zaudējumi tiek atlīdzināti atbilstoši nomas objekta tirgus vērtībai.
  3.3.4. Ja nomas objekta uzstādīšanas vieta atšķiras no pieteikumā minētā, vai, ja Klients Līguma darbības laikā vēlas pārvest nomas objektu uz citu uzstādīšanas vietu, Klients par to informē Komersantu, atsūtot rakstveida pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi jakubini@inbox.lv vismaz piecas darba dienas iepriekš.
  3.3.5. Beidzoties Līguma termiņam, vai, ja Klients vēlas izbeigt nomas termiņu pirms laika, viņš par to informē Komersantu piecas darba dienas iepriekš, atsūtot rakstveida pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi jakubini@inbox.lv un vienojas ar Komersantu par nomas objekta nodošanas un aizvešanas laiku. Nomas objekta nodošanu Puses apliecina parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu, kurā fiksē Nomas objekta faktisko stāvokli un bojājumus, ja tādi ir radušies nomas objekta lietošanas laikā.
  3.3.6. Klients, norādīdams nomas objektu novietošanas vietu, apliecina, ka viņš ir saņēmis visas, šim nolūkam nepieciešamās atļaujas.
  3.3.7. Klientam ir pienākums maksāt Komersantam mēneša nomas maksu par nomas objektu nomu, ikmēneša rēķinā norādītajā apmērā un termiņos.
  3.4. Papildus pasūtījumā norādītajam nomas objekta apkalpošanas biežumam, Klientam ir tiesības, par atsevišķu samaksu, pasūtīt papildus apkalpošanas pakalpojumus. Nomas objekta papildus apkalpošanas maksa tiek precizēta, veicot papildus pasūtījumu.
  3.5. Puses vienojas, ka gadījumā, ja no Klienta trīs darba dienu laikā pēc apkalpošanas veikšanas datuma netiek saņemtas rakstveidā izteiktas sūdzības, tiek uzskatīts, ka apkalpošana ir veikta kvalitatīvi. Sūdzība iesniedzama uz Komersanta elektroniskā pasta adresi jakubini@inbox.lv.
  3.6. Klients nodrošina piebraukšanas iespēju pie nomas objekta, apkalpošanai paredzētajā laikā un vietā. Ja Komersanta darbinieks konstatē, ka viņam minētajā laikā ir liegta iespēja piebraukt pie nomas objekta no Klienta atkarīgu iemeslu dēļ, apkalpošanas pakalpojums tiek uzskatīts par izpildītu.
  3.7. Klients nav tiesību nodot nomas objektu apakšnomā.
  3.8. Norēķinu kārtība – pēc pasūtījuma iesniegšanas Vietnē un pasūtījuma apstiprināšanas, Klients saņem rēķinu par nomas objekta nomu un nepieciešamajiem apkalpošanas pakalpojumiem uz pasūtījumā norādīto elektroniskā pasta adresi. Visu pasūtījumu izpilde tiek veikta tikai pēc rēķina apmaksas saņemšanas pilnā apmērā.
  3.9. Ja Komersants konstatē 3.3.1 un 3.7. punktu pārkāpumu, Komersantam ir tiesības izbeigt nomas Līguma pirms termiņa un aizvest nomas objektu.
 1. Preču apkalpošanas noteikumi.
  4.1. Pamatojoties uz Klienta pasūtījuma Vietnē, Komersants apņemas veikt pārvietojamo biotualešu, izlietņu un pisuāru (turpmāk – Objekts) apkalpošanu saskaņā ar šiem noteikumiem. Vēlamais apkalpošanas datums, regularitāte, kā arī apkalpojamo Objektu atrašanās vieta un skaits jānorāda Klienta pasūtījumā, bet ne vēlāk kā piecas darba dienas pirms Objekta vēlamā apkalpošanas pakalpojuma uzsākšanas datuma.
  4.2. Objekta apkalpošanas pakalpojumos ietilpst:
  4.2.1. rezervuāra iztukšošana;
  4.2.2. rezervuāra mazgāšana (ja gaisa temperatūra nav zemāka par +1C°);
  4.2.3. dezinficējošā koncentrāta uzpildīšana;
  4.2.4. tualetes papīra (2 ruļļi) piegāde;
  4.2.5. tīrā ūdens rezervuāra uzpilde;
  4.2.6. šķidro ziepju dozatora uzpilde (tikai izlietnēm).
  4.3. Pēc Pasūtījuma saņemšanas Komersants akceptē Klienta Pasūtījumā norādīto apkalpošanas laiku un nosūta rēķinu par pakalpojumu. Gadījumā ja Klienta izvēlētajā laikā objekta apkalpošana nav iespējama, Komersants par to informē Klientu un vienojas par citu pakalpojuma sniegšanas datumu.
  4.4. Pirms apkalpošanas pakalpojuma veikšanas, Komersants nosūta Klientam rēķinu uz pasūtījumā norādīto elektroniskā pasta adresi. Rēķins Klientam jāapmaksā, veicot pārskaitījumu uz rēķinā norādīto Komersanta bankas kontu, ne vēlāk kā divu darba dienu laikā pirms plānotā apkalpošanas pakalpojuma sniegšanas datuma. Uz rēķina tiek norādīta piezīme: “Šis rēķins ir sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta”.
  4.5. Klients nodrošina piebraukšanas iespēju pie objekta, apkalpošanai paredzētajā laikā un vietā. Ja Komersanta darbinieks konstatē, ka viņam minētajā laikā ir liegta iespēja piebraukt pie objekta no Klienta atkarīgu iemeslu dēļ, apkalpošanas pakalpojums tiek uzskatīts par izpildītu un pilnībā apmaksājams. Par liegtu pieeju objektam, Komersanta darbinieks ir tiesīgs sastādīt aktu un parakstīt to vienpersoniski.
  4.6. Uzreiz pēc pakalpojuma saņemšanas, Klients paraksta aktu par darbu izpildi.